22 303 9999
Darmowa wysyłka od 300 zł
тел. +48 693 999 451


Regulamin sklepu internetowego


Sabell.pl


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników strony z serwisu umieszczonego pod adresem strony internetowej „https://www.sabell.pl”.

 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej https://www.sabell.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom w każdym czasie jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku.

 1. Poprzez fakt korzystania z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 2. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla klientów z branży kosmetyki profesjonalnej: salony kosmetyczne, fryzjerskie, manicure i pedicure, kosmetyczki, uczennice i studentki szkół kosmetycznych oraz szkoły kosmetyczne.

 3. Serwis prowadzi sprzedaż wyłącznie dla podmiotów krajowych i nie prowadzi wysyłki poza granice Polski.

 4. Serwis prezentuje ofertę i umożliwia wyłącznie złożenie zamówienia. Płatność następuje za pobraniem lub przelewem na podstawie faktury pro-forma.

 5. W przypadku braku towaru pracownik Serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem w celu zaproponowania dostępnego zamiennika lub ustalenia innego działania włącznie z możliwością rezygnacji z zamówionego, brakującego towaru.

 6. Zamówione produkty dostarczamy naszym transportem lub za pomocą firmy kurierskiej DPD. Nie wysyłamy paczek poza granice Polski.

 7. Koszty przesyłki ponosi Klient w przypadku zamówień do kwoty 400 zł. Koszt wynosi 18 zł brutto za każdą paczkę do 31,5 kg. Dostarczenie zamówień o wartości powyżej 400 zł odbywa się na koszt Dostawcy. UWAGA: Koszty dostawy towarów gabarytowych jak urządzenia, meble np. fotele kosmetyczne ustala się indywidualnie.

 8. Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości otrzymania / wystawienia faktury do paragonuDlatego prosimy o podejmowanie odpowiedzialnej decyzji w momencie zakupu jaki dokument Państwo potrzebują.

§ 2

Definicje

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

§ 3

Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się ze światową siecią komputerową Internet wyłącznie poprzez przystosowaną technicznie w tym celu przeglądarkę internetową.

 2. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

 3. Serwis umożliwia Użytkownikowi uzyskanie informacji o ofercie po zalogowaniu w Koncie. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu za pośrednictwem logowania na Konto. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem.

 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie.

§ 4

Rejestracja i konto Użytkownika

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.

 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego.

 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.

 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

 5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona przez Administratora od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, dyplomem ukończenia szkoły branżowej, legitymacją lub indeksem szkoły branżowej, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Administratora, w szczególności poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną. Weryfikacja użytkownika może być dokonana także po aktywacji konta. Jeżeli Administrator stwierdzi, że podane dane są nieprawdziwe lub osoba nie przynależy do branży konto zostanie zablokowane.

 6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:

  1) zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu,

  2) zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

  3) zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów handlowych od Administratora.

 7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik potwierdza rejestrację używając do tego linku otrzymanego na podany adres e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia konto Użytkownika aktywuje Administrator serwisu.

 8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.

 9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:

  1) na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej;

  2) bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.

 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

§ 5

Ochrona prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest SABELL S.C. z siedzibą w Warszawie 02-493 przy ul. Krańcowej 41, posiadającą NIP 5222666096 oraz REGON 015307356.

 2. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez SABELL S. C., pracowników lub współpracowników Spółki, jak też podmioty udzielające wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych lecz będą służyć wyłącznie do realizacji naszych celów: zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówień), szkolenia, wysyłki własnych ofert handlowych za pomocą poczty elektronicznej lub SMS lub realizacji innej umowy.

 4. Administrator Serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W tym celu Administrator w szczególności zabezpiecza dane Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 5. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych w ramach Serwisu.

 7. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi. Użytkownik podając swoje dane osobowe, zgadza się na zbieranie i używanie ich przez Serwis w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

 8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 9. Użytkownik ma prawo:

  - cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny żądać od SABELL S.C. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  - sprostować dane osobowe
  - żądać usunięcia danych osobowych
  - żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach SABELL
  - żądać przeniesienia swoich danych osobowych.

  W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt:
  1. na adres poczty elektronicznej: iodo@sabell.pl używając adresu e-mail, który był podany podczas udostępniania danych
  2. korespondencyjnie na adres: SABELL 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 41.

 10. Serwis i wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych np. o regionie, z którego następuje połączenie.

 11. Serwis informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Uzyskane przez Serwis informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Serwis informuje jednak, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

§ 6

Przerwy techniczne w działaniu Serwisu

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych i przywrócić możliwie szybkie funkcjonowanie Serwisu.

 2. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.

 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis.

 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Sabell, ul. Krańcowa 41, 02-493 Warszawa bądź drogą elektroniczną na adres: reklamacje@sabell.pl z żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail przez Sabell.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.


§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Serwis poinformuje o tym Użytkowników na stronie internetowej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu.